Въздуха акумулира топлинна енергия през цялата година в резултат на слънчевата радиация, водата и вятъра. Благодарение на това той се явява естествен, възстановяем, чист и безплатен източник на енергия.   
Земята е неизчерпаем възстановяем енергиен източник, който се зарежда от слънцето и земните недра (46% от постъпващата слънчева енергия отива в земята). Енергията намираща се в земята се нарича геотермална, от гръцките думи thermal и gea.
Слънчева термална система
Примерна схема на инсталация за битова гореща вода

Примерна схема на бивалентна слънчева инсталация за битова гореща вода
  ТЕРМОПОМПИ, ЧИЛЪРИ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, КЛИМАТИЦИ, ХИДРОФОРНИ СИСТЕМИ, КОНВЕКТОРИ, РАДИАТОРИ, БОЙЛЕРИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ, ТРЪБИ И ФИТИНГИ, УПРАВЛЕНИЯ, АРМАТУРА
 
Повече

   
Повече

   
Слънчевите термални системи могат да се класифицират:

1. Според начина на движение на топлоносителя се делят на:
  • Пасивни (термосифонни) - те се появяват най-рано. Движението на топлоносителя се осъществява благодарение на топлинна циркулация. Не се използва допълнителен източник на енергия.
Те са с проста конструкция, ниска себестойност и голяма надежност. Недостатък им е по-малката ефективност, но в някои случаи тези системи с основание са предпочитани.
Пасивните системи биват още отворени и затворени.
  • Активни - характерна особеност е принудително движение на топлоносителя посредством  циркулационна помпа.
Преимуществата им са:
    -    по-тънки тръбопроводи; 
    -    свободно разположение на бойлера в сградата;
    -    по-лесен контрол на температурата;
    -    по-бързо и по-ефективно топлоотдаване;
    -    единствено тази система може да се използва в комбинирани инсталации.

Присъщи обаче са и съществени недостатъци, предотвратяването на които е много важно, поради необходимостта от непракъсната надеждна и безопасна работа при различни метеорологични условия:
    -    продължителното прекъсване на електрическото захранване може да доведе до тежки последици с разрушаване на колекторите и бойлера;
    -    необходимо е да се използват ниско замръзващи течности;
    -    необходима е  система за резервно електрозахранване и управление;
    -    предпазни клапани за свръхналягане;
    -    необходима е помпена група;
    -    необходими са контролно измерителни уреди и специална автоматика.

2. Според начина на използване на слънчевата термална енергия, се делят на :
  • Системи за затопляне на битова гореща вода.
  • Комбинирани системи за топла вода и отопление.

Слънчевите термални решения са едни от най-рентабилните източници на топлинна енергия за битова гореща вода и подпомагане на отоплението. В същото време са интелигентен начин за спестяване на разходи и опазване на околната среда.
Делът на слънчевата инсталация в енергийният баланс на отоплението е малък, но въпреки това този вид инвестиции са масово разпространени. В страни като Австралия, Швейцария и Швеция се използват комбинирани системи с предпочитания към биомасата, като допълнителен енергиен източник.

Нашата дейност е насочена към изграждане на изключително разнородни слънчеви термални системи, от най-простите "моновалентни" схеми до сложни комбинирани, "хибридни" системи с водогрейни котли; камини; термопомпи за БГВ, подпомагане на отоплението и отопление на басейни.

Повече за слънчеви термални изделия виж тук